MTB Project Logo

Tuong Phat


Member Since
Oct 30, 2019
Last Visit: Oct 30, 2019
0 Points Details

Other Interests
Bồ tát là một người sống theo tinh thần của Bồ tát Phật giáo, cam kết đặt người khác lên trước chính mình, từ bỏ hạnh phúc của chính mình - thậm chí là sự giác ngộ của chính mình - vì lợi ích của người khác. Có một dòng dõi bồ tát không ngừng nghỉ, mọc lên từ các vị bồ tát vĩ đại Avalokiteshvara, Vajrapani và Manjushri. Nó không bị phá vỡ bởi vì không ai trong dòng dõi đó, qua nhiề


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save trails you want to hit.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where Tuong Bikes

No check-ins or Favorites yet. Check in when you bike to see a map of all your Routes here.